2021 teeme pausi. .

Infot saad tel: 55560452

Sõidukite rentimise üldtingimused


Käesoleva rendilepingu (edaspidi Leping) tingimustes on Rentnik Lepingul märgitud sõiduki (edaspidi Sõiduk) rendile võtja ja Rendifirma on Sõiduki rendile andja.

1. Sõiduki kasutamise tingimused
1.1. Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit korralikult ja heaperemehelikult vastavalt Lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.
1.2. Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, spordi treeninguteks ja võistlusteks, tasuliste teenuste osutamiseks ning kaubaveoks.
1.3. Rentnik võib Sõiduki juhtimisõiguse loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui Rendifirma on teinud sellekohase märkuse Lepingusse.
1.4. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on Rentnik kohustatud tutvustama talle Lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest
käesoleva lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.
1.5. Rentnikul või kolmandal isikul, kellele Rentnik on loovutanud juhtimisõiguse, peab olema vajadusel Eesti Vabariigis kehtiv jalgratta juhiluba. Rendileping sõlmitakse vaid isikuga alates 18 eluaastast.
2. Rentniku kohustused Sõiduki kasutamisel
2.1. Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendifirma poolt Sõiduki üleandmist Rentniku valdusse Sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Kahjustuste tuvastamisel tuleb sellekohane märge teha Lepingusse. Juhul, kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse, eeldatakse, et Sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole pretensioone Sõiduki kohta.
2.2. Sõidukit parkides on Rentnik kohustatud lukustama Sõiduki vastava lukuga ja eemaldama süütevõtme.
2.3. Rentnik on kohustatud tagama Sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.
2.4. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale kõikide Rentnikule rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (liikluseeskirjade rikkumine jms). Rendifirmal on õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda.
3. Rentniku vastutus
3.1. Rentnik vastutab Sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui Sõiduk on Rentniku valduses, v.a juhul kui Rentnik tõendab, et Sõiduki hävimine, kaotsiminek või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast või kolmandast isikust, kellele Rentnik loovutas Sõiduki juhtimisõiguse vastavalt Lepingu punktile 1.3.
Rentnik ei vastuta Sõiduki hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad Sõiduki Lepingujärgse kasutamisega.
3.2. Rentnik on täies ulatuses vastutav Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahju eest kui:
3.2.1. Sõidukile ja Rendifirmale on tekitatud kahju tahtlikult ja Rentniku süül;
3.2.2. Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või mõne muu narkootilise aine mõju all;
3.2.3. Sõidukit on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja seadusevastastel eesmärkidel (kuriteo sooritamisel vms);
3.2.4. Sõidukit on kasutatud mitte vastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;
3.2.5. Sõidukit on kasutatud käesoleva Lepingu punktis 1 märgitud tingimusi rikkudes;
3.2.6. Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on Sõiduki võtmed kaotsi läinud või Rentnikult varastatud;
3.2.7. Rentniku hooletuse (sh p 3.2.6 juhul) või süülise käitumise tõttu on Sõiduk kaotsi läinud või varastatud;
3.2.8. Sõidetud on tühja rehviga.
3.3. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama:
3.3.1. Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendifirma asukohajärgse Sõiduki remondiettevõtte hinnakirjale;
3.3.2. Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies ulatuses punktis 3.3.1. toodu kohaselt juhul;
3.3.3. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale purunenud rehvi remondikulud või rehvi asendamise kulud summas nelikümmend eurot (40 €) ühe purunenud rehvi kohta, kui rehv on täielikult purunenud ja muutunud kasutamiskõlbmatuks.
3.3.4. Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu Sõidukile tekitatud kahjustuse tagajärjel Sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud Sõiduki seisuaja eest Rendifirmale leppetrahvi kuni 30 päeva renditasu ulatuses. Seisuaega arvestatakse avarii või kahjustuse tekkimise päevast kuni Sõiduki taaskasutusele võtmise päevani.
3.3.5. Juhul kui Rentniku kasutuses oleval Sõidukil tekib kahjustusi või kui Sõiduk varastatakse, läheb kaotsi või hävib, siis kohustub Rentnik tasuma Rendileandjale Sõiduki taastamiskulud, kui Sõidukit ei ole võimalik taastada, siis Sõiduki täishinna.
3.4. Rentnik kannab täielikku vastutust Sõiduki kui suurema ohu allika tekitatud võimaliku kahju eest.
3.5. Sõidukiga sõites on keelatud alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine.
4. Renditasu ja rendiperioodi arvestus
4.1. Renditasu tasutakse Rentniku poolt ettemaksuna vastavalt Rentniku poolt prognoositavale kasutusajale (Rendiperiood), mille algus ja lõpp fikseeritakse käesolevas lepingus.
4.2. Renditasud on toodud Hinnakirjas.
4.3. Sõiduki rendiperioodi arvestatakse 0,5 tunnise täpsusega. Arvesse läheb iga alustatud tund või pooltund, alates Lepingus fikseeritud Rendiperioodi algusest.
5. Rendifirma kohustused
5.1. Rendifirma kohustub andma Rentnikule üle töökorras ja täis akuga Sõiduki.
5.2. Rendifirma kohustub vajadusel andma Rentnikule töökorras laadija, millega saab Sõiduki akut vooluvõrgust (220 V) laadida.
6. Aku laadimine ja Sõiduki hooldus
6.1. Rentnik on kohustatud tasuma Sõiduki aku laadimisega seotud kulud rendiperioodi jooksul. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama kõik kahjud seoses valesti aku laadimisega (vale laadija kasutamine, vale pinge kasutamine jne).
6.2. Sõiduki tehnilise hoolduse tööd teostab Rendifirma. Rentnik tagab kontrolli Sõiduki tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda Sõiduki valgustusseadmete, kontrolltulede ning aku korrasolekut.
7. Rentniku kohustused Sõiduki kahjustuste, avarii, varguste ja ärandamiste korral
7.1. Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat kõikidest Sõidukile tekitatud kahjudest, Sõidukiga toimunud avariist või Sõiduki vargusest või ärandamisest.
7.2. Liiklusõnnetuse, varguse või ärandamise korral on Rentnik kohustatud juhtunust teavitama ka politseid.
7.3. Rentnik kohustub hüvitama kõik Lepingu punktis 7 nimetatud kohustuste rikkumisega tekitatud kahjud.
8. Rendifirma vastutus Sõiduki rikke korral
8.1. Rendifirma ei vastuta Rentnikule tekkida võivate otseste või kaudsete kahjude eest seoses rendiperioodil Sõiduki kasutamise võimatusega Sõiduki rikke tõttu. Vajadusel ja võimalusel asendatakse Sõiduk teise samaväärse Sõidukiga.
9. Sõiduki tähtaegne tagastamine
9.1. Sõiduk tuleb tagastada Lepingus märgitud ajal ja kohas. Võimalikest muutustest Sõiduki tagastamise kohas ja ajas tuleb Rendifirmale vähemalt 1 tund ette teatada. Sõiduk loetakse Rentniku poolt Rendifirmale tagastatuks kui Sõiduk on koos võtmetega üle antud Rendifirma esindajale ja viimane on teinud vastava märke Lepingusse.
9.2. Juhul, kui Rentnik ei ole tagastanud Sõidukit Rendifirmale Lepingus märgitud ajal ja kohas, ning Rendifirmaga ei ole kokku lepitud Lepingu pikendamise osas, teatab Rendifirma politseile Sõiduki kadumisest, kuulutab Sõiduki tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud abinõud Sõiduki Rendifirma valdusesse saamiseks.
9.3. Sõiduki tagastamisega viivitamisel üle 24 tunni ilma Rendifirma sellekohase nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu iga tagastamisega viivitatud päeva eest.
10. Sõiduki ennetähtaegne tagastamine
10.1. Juhul, kui Rentnik tagastab Sõiduki Rendifirmale enne Lepingus määratud tähtaega, arvestatakse renditasu vastavalt lühema (tegeliku) rendiperioodi kohta kehtestatud hinnakirjajärgseid hindu arvestades.
11. Lepingu katkemine ja lõppemine
11.1. Rendifirmal on õigus Leping üles öelda, kui ilmneb, et Rentnik on oluliselt rikkunud Lepingu tingimusi, on Sõidukit rentides esitanud Rendifirmale valeandmeid või ei tule toime Sõiduki kasutamisega.
11.2. Kui Rendifirma nõuab Lepingu lõpetamist käesolevas punktis toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud Sõiduki koheselt tagastama Rendifirmale.
12. Vaidluste lahendamine
12.1. Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendifirma ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul kui Rendifirma ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Pärnu Maakohtus.

RENDIFIRMA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MUUTA HOOAJA JOOKSUL HINDU JA RENDITINGIMUSI.